• පී.ඩී.එෆ් (PDF)
  • මුද්‍රණය
  • ඊ-තැපැල
Permanent Academic Staff
Temporary Academic Staff


Temporary Assistant Lecturers


Junior FellowsVisiting Staff

Visiting Staff - Diploma in Photographyඅවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 25 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:29