• පී.ඩී.එෆ් (PDF)
  • මුද්‍රණය
  • ඊ-තැපැල
Permanent Academic Staff
Temporary Academic Staff


Temporary Assistant Lecturers


Junior FellowsVisiting Staff

Visiting Staff - Diploma in Photography


Visiting Staff - Diploma in Film and Televisionඅවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූනි 14 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:55