Ven. Malwane Chandaratana

Head of the Department
Senior Lecturer I
B.A. (Hons), M.Phil (Kelaniya)


Prof. Herson Dias
Senior Professor
B.A.(Hons), M.A. , Ph.D. (Kelaniya)


Ven. Prof. Okkampitiye Pannasara

Chair/ Senior Professor
B.A. (Hons) (Kelaniya), M.A. (BPU-Sri Lanka), M.Phil., (Kelaniya), Ph.D. (Pune)


Prof. Darshana Ratnayake
Professor
B.A. (Hons), M.Phil. (Kelaniya), Royal Pandit,
Grantha Visharada


Prof. M. A. Nimal Karunaratne

Professor

B.A.(Hons) (Kelaniya), M.A. (BPU-Sri Lanka), M.Phil. (Kelaniya), M.A., Ph.D., Dip.in Japanese (Hitotsubashi-Tokyo)


Dr. (Mrs.) H. A. A. Swarna Ihalagama
Senior Lecturer I
B. A.(Hons.), M. Phil., (Kelaniya), Ph.D, (Wuhan University, China)


Mrs. Anurin Indika Diwakara
Senior Lecturer II
B.A. (Hons), M.A., M.Phil. (Kelaniya), Ph.D. (Colombo)


Mrs. Kusum Herath
Senior Lecturer I
B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya), Ph.D. (Kelaniya)


Mrs. Anuruddhika Kularathne
Senior Lecturer II
B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mrs. Anjalee Wickramasinghe
Senior Lecturer II (Study Leave)
B.A. (Hons),
M. Phil (Kelaniya)


Dr. He. Wa. Bihesh Indika Sampath
Senior Lecturer II

B.A. (Hons) (Sri jayawardhanapura), M. Phil (Ruhuna), Ph.D., (BPU-Sri Lanka)


Mr. M. B. B. Jayasundara

Senior Lecturer II

B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mr. E. M. Neil Pushpakumara
Senior Lecturer II

B.A. (Hons), M.A. (Peradeniya), M. Phil (Kelaniya) 


Mr. R. M. C. Ranasinghe
Lecturer

B.A. (Hons), (Colambo), M.A (Kelaniya) 


Ms. G. A. Madara Karunarathne
Lecturer Probationary

B.A. (Hons), (Kelaniya)