Ven. Malwane Chandaratana

Head of the Department
Senior Lecturer I
B.A. (Hons), M.Phil (Kelaniya)


Prof. M. A. Nimal Karunaratne
B.A.(Hons) (Kelaniya), M.A. (BPU-Sri Lanka), M.Phil. (Kelaniya), M.A., Ph.D., Dip.in Japanese (Hitotsubashi-Tokyo)


Prof. Herson Dias
Senior Professor
B.A.(Hons), M.A. , Ph.D. (Kelaniya)


Ven. Prof. Okkampitiye Pannasara
Professor
B.A. (Hons) (Kelaniya), M.A. (BPU-Sri Lanka), M.Phil., (Kelaniya), Ph.D. (Pune)


Prof. Darshana Ratnayake
Professor
B.A. (Hons), M.Phil. (Kelaniya), Royal Pandit,
Grantha Visharada


Dr. (Mrs.) H. A. A. Swarna Ihalagama
Senior Lecturer I
B. A.(Hons.), M. Phil., Kelaniya, (Ph.D), Wuhan University, China


Mrs. Anurin Indika Diwakara
Senior Lecturer II
B.A. (Hons), M.A., M.Phil. (Kelaniya)


Mrs. Kusum Herath
Senior Lecturer I
B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mrs. Anuruddhika Kularathne
Senior Lecturer II
B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mrs. Anjalee Wickramasinghe
Senior Lecturer II (Study Leave)
B.A. (Hons),
M. Phil (Kelaniya)


Dr. He. Wa. Bihesh Indika Sampath
Senior Lecturer II


Mr. M. B. B. Jayasundara

Senior Lecturer II

B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mr. E. M. Neil Pushpakumara
Senior Lecturer II


Mr. R. M. C. Ranasinghe
Lecturer


Ms. G. A. Madara Karunarathne
Lecturer Probationary