පර්යේෂණ නිබන්ධ මාතෘකා සහ උපදේශකවරු

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයේ සිවුවන වසර සිසුන්ගේ පර්යේෂණ නිබන්ධ මාතෘකා සහ උපදේශකවරුන්ගේ නාම ලේඛනය මෙහි ඇතුළත් වේ. ඔබට අදාළ මෙම මාතෘකාවල යම් වෙනසක් සිදු කරන්නේ නම් තම  උපදේශකවරයා සමග සාකච්ඡා කොට 2019 -09-17 දිනට පෙර අධ්‍යයන අංශය දැනුවත් කරන්න.

අංශාධිපති හිමි.
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය මකුරුප්පේ ධම්මානන්ද හිමි
පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශය
 

Department of Pali and Buddhist

University of Kelaniya

Today117
Yesterday250
This week713
This month498
Total14504

©2021 All Rights Reserved. Designed By the Department of Pali and Buddhist Studies