බෞද්ධ හා පාලි අධ්‍යයන අංශයේ ශිෂ්‍යත්ව හා ත්‍යාගයන්

 • පාලි, බෞද්ධ දර්ශනය, බෞද්ධ සංස්කෘතිය හා බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව යන විෂයයන් හදාරණු ලබන ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි ප්‍රථම වර්ෂාවසාන විභාගයෙන් ඉහළ ම විෂය ශ්‍රේණිගත අගය (GPA)) ලබාගන්නා දේශීය විද්‍යාර්ථීන් සිවු දෙනෙකු විෂය හතරෙන් තෝරාගෙන එක් අයෙකුට රුපියල් විසිදහස (රු.20,000/=) බැගින් පිරිනැමේ.
 • පාලි, බෞද්ධ දර්ශනය, බෞද්ධ සංස්කෘතිය හා බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව යන විෂයයන්  ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධිය සඳහා හදාරා ඉහළ ම විෂය ශ්‍රේණිගත අගයක් (GPA) සහිතව ප්‍රථම පන්ති සාමර්ථ්‍යයන් ලබා ගන්නා දේශීය විද්‍යාර්ථීන් සිවුදෙනෙකු තෝරා එක් අයෙකුට රුපියල් විසිදහස (රු. 20,000/=) බැගින් වැය කොට ස්වර්ණමුද්‍රිකා පිරිනැමේ.
 • පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයට අයත් විෂයයන්ගෙන් අවම වශයෙන් එක් විෂයක් හෝ හදාරා ප්‍රථම වර්ෂාවසාන විභාගයෙන් ඉහළ ම විෂය ශ්‍රේණිගත අගය (GPA) සහිතව සමත් වන අඳ, ගොළු, බිහිරි, අංගවිකල හෝ වෙනත් එවැනි ශාරීරික ආබාධවලින් පෙළෙන විද්‍යාර්ථීන් සිවුදෙනෙකු තෝරා එක් අයෙකුට රුපියල් විසිදහස බැගින් (රු. 20,000/=) ප්‍රදානය කෙරේ. ප්‍රකටව නො පෙනෙන දරුණු ශාරීරික ආබාධ තහවුරු කිරීමට විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය ආයතනයේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා විසින් සහතික කරන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
 • පශ්චාද් උපාධි පර්යේෂණ කටයුතුවල නිරතවන පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයේ ආධුනික ආචාර්‍ය්‍යවරයෙකුට (Probationary) හෝ සේවය තහවුරු නො කළ ආචාර්‍ය්‍යවරයෙකුට (Unconfirmed) රුපියල් පනස්දහසක (රු. 50,000/=) මුදලක් එක් වරක් පමණක් ප්‍රදානය කෙරේ. එක් වසරක දී එවැනි ආචාර්‍ය්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු ඇති අවස්ථාවේ දී ආධුනික (Probationary) ආචාර්‍ය්‍යවරයාට ප්‍රමුඛතාව හිමි වේ. සුදුසුකම් ලත් කිහිපදෙනෙකු සිටින අවස්ථාවක දී අධ්‍යයන අංශ කම්ටු නිර්දේශය මත සුදුසු ආචාර්‍ය්‍යවරයා තීරණය කෙරේ.
 • ඉහත ශිෂ්‍යත්ව සඳහා මෙම අරමුදලේ පොලියෙන් වැය වන මුදල හැරුණු විට ඉතිරි වන  වාර්ෂික ශේෂය  පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු, ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන සඟරා, වාර ප්‍රකාශන හා වෙනත් ආගමික හා ශාස්ත්‍රීය කටයුතු සඳහා වෙන් කෙරේ.
 • බෞද්ධ දර්ශනය සහ බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව යන විෂයයන් අතරින් එක් විෂයයක්, ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධිය සඳහා හදාරා ඉහළ ම විෂය ශ්‍රේණිගත අගය (GPA) ලබාගන්නා විද්‍යාර්ථීන් අතරින් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රපති (දෑවුරුදු) උපාධිය  සඳහා ලියාපදිංචි වී පළමු වර්ෂාවසාන පරීක්‍ෂණයෙන්  සමත්වන විද්‍යාර්ථියාට රුපියල් දසදහසක (රු. 10,000/=) මුදලක් එක් වරක් පමණක් ප්‍රදානය කෙරේ.
 • මෙම ත්‍යාගය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට කරන ලද නිර්දේශය මත පිරිනැමේ. ඒ අනුව බෞද්ධ දර්ශනය, බෞද්ධ සංස්කෘතිය හා බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව යන විෂයයන් හදාරා ප්‍රථම වර්ෂාවසානයේ දී ඉහළ ම විෂය ශ්‍රේණිගත අගය (GPA) ලබාගන්නා ශිෂ්‍යාවන් තිදෙනෙකු තෝරා ඔවුන් වෙත මෙම ත්‍යාගය පිරිනැමීමට නිර්දේශ කෙරේ. මෙම ශිෂ්‍යත්වය පිළිබඳ මූල්‍යමය වටිනාකම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් තීරණය කෙරේ.
 • පාලි, බෞද්ධ දර්ශනය, බෞද්ධ සංස්කෘතිය සහ බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව යන විෂයයන්ට ප්‍රථම වර්ෂ විභාගයෙන් ඉහළ ම විෂය ශ්‍රේණිගත අගය (GPA) ලබා එම විෂයයන් ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි පාඨමාලාව සඳහා තෝරාගන්නා විද්‍යාර්ථීන් සිවුදෙනෙකු විෂය හතරෙන් තෝරා එක් විද්‍යාර්ථියෙකුට රුපියල් පන්දහස (රු. 5,000/=) බැගින් මෙම ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලේ වාර්ෂිකව ලැබෙන පොලියෙන් පිරිනැමේ.
 • බෞද්ධ දර්ශනය ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධිය සඳහා හදාරා පළමු පෙළ හෝ දෙවන පෙළ (ඉහළ) සාමර්ථ්‍යයක් ලබන විද්‍යාර්ථියෙකුට රුපියල් දසදහසක් (රු. 10,000) මෙම ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලේ වාර්ෂිකව ලැබෙන පොලියෙන් පිරිනැමේ. එක සමාන ප්‍රතිඵල සහිත විද්‍යාර්ථීන් කිහිපදෙනෙකු සිටින අවස්ථාවක දී සමස්ත විෂය ශ්‍රේණිගත අගය ( G.P.A)පදනම් කරගෙන අදාළ විද්‍යාර්ථියා තෝරා ගැනේ.
 • පාලි විෂය ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධිය සඳහා හදාරා පළමු පෙළ හෝ දෙවන පෙළ (ඉහළ) සාමර්ථ්‍යයක් ලබන විද්‍යාර්ථියෙකුට රුපියල් දසදහසක් (රු. 10,000) මෙම ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලේ වාර්ෂිකව ලැබෙන පොලියෙන් පිරිනැමේ. එක සමාන ප්‍රතිඵල සහිත විද්‍යාර්ථීන් කිහිපදෙනෙකු සිටින අවස්ථාවක දී සමස්ත විෂය ශ්‍රේණිගත අගය (overall GPA) පදනම් කරගෙන අදාළ විද්‍යාර්ථියා තෝරා ගැනේ.
 • පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයේ පාඨමාලා අතුරින් අවම වශයෙන් දෙකක් වත් පළමු වසරේ දී හදාරා වර්ෂාවසාන පරීක්‍ෂණයෙන් එම විෂයයන් දෙකින් ම ඉහළ ම ශ්‍රේණිගත අගය (GPA) ලබාගෙන ඉන් එක් විෂයයක් ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධිය සඳහා තෝරා ගන්නා විද්‍යාර්ථියෙකුට අධ්‍යයන වර්ෂ තුනක කාලයක් සඳහා මසකට රුපියල් දෙදහස (රු. 2000/=) බැගින් පිරිනැමේ. එක් අධ්‍යයන වර්ෂයක් සඳහා වාරික දහයක් හිමි වන අතර, එම මුදල එක් එක් අර්ධවාර්ෂිකයක් අවසානයේ දී වාරික පහ (රු. 10000/=)  බැගින් මෙම ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලේ වාර්ෂිකව ලැබෙන පොලියෙන් චෙක් පතක් මඟින් අධ්‍යයන අංශය මාර්ගයෙන් ප්‍රදානය කළ යුතු ය.
 • බෞද්ධ දර්ශනය විෂය, ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය සඳහා හදාරා තෙවන වසර විභාගයේ දී ඉහළ ම විෂය ශ්‍රේණිගත අගය (GPA) ලබාගන්නා විද්‍යාර්ථියෙකු සඳහා මෙම ශිෂ්‍යත්වය පිරිනැමේ.
 • ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල මහාභාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින අතර, ඒ ඒ වර්ෂයන්හි දී ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලේ වාර්ෂික පොලී ශේෂය අනුව ශිෂ්‍යත්වය සඳහා පිරිනමන මුදල තීරණය වේ.
 • ශිෂ්‍යත්වය පිරිනැමීම සඳහා අදාළ විද්‍යාර්ථියා තෝරා මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීම විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් සිදු කළ යුතු ය.

ශිෂ්‍යත්වලාභීහු

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය

පී.ඒ.පී.ඒ. චන්ද්‍රෙස්කර ශිෂ්‍යත්වය
පාලි විෂය අධ්‍යයනය කළ පී . දමිතසාර හිමියන් විසින් දිනාගන්නා ලදි.

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය

පී.ඒ.පී.ඒ. චන්ද්‍රෙස්කර ශිෂ්‍යත්වය

බෞද්ධ දර්ශනය විෂය අධ්‍යයනය කළ

ඊ . දමිතසාර හිමියන් විසින් දිනාගන්නා ලදි.

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය

 පී.ඒ.පී.ඒ. චන්ද්‍රෙස්කර ශිෂ්‍යත්වය

 බෞද්ධ සංස්කෘතිය  විෂය අධ්‍යයනය කළ ඩී. එන්. ජයරත්න ශිෂ්‍යායව විසින්නා දිනාගන්නා ලදි.  

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය

 පූජ්‍ය ආචාර්ය කාක්කපල්ලියේ 
අනුරුද්ධ නායක ස්වාමින්ද්‍ර ත්‍යාගය
පාලි විෂය අධ්‍යයනය කළ පූජ්‍ය කලවානේ සුමංගල හිමියන් විසින් දිනාගන්නා ලදි. 

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය

පූජ්‍ය ආචාර්ය කාක්කපල්ලියේ 
අනුරුද්ධ නායක ස්වාමින්ද්‍ර ත්‍යාගය

බෞද්ධ දර්ශනය විෂය අධ්‍යයනය කළ පූජ්‍ය ඕපාත සමිත හිමියන් විසින් දිනාගන්නා ලදි.

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය

2016/2017 අධ්‍යයන වර්ෂය

පූජ්‍ය ආචාර්ය කාක්කපල්ලියේ 
අනුරුද්ධ නායක ස්වාමින්ද්‍ර ත්‍යාගය
පාලි විෂය අධ්‍යයනය කළ පූජ්‍ය වලල්ගොඩ සුමංගල හිමියන් විසින් දිනාගන්නා ලදි.

2016/2017 අධ්‍යයන වර්ෂය

 

පූජ්‍ය පණ්ඩිත මුදුන්කොටුවේ ශ්‍රී ඥානාරාම නායක ස්වාමින්ද්‍ර ත්‍යාගය
බෞද්ධ දර්ශනය විෂය අධ්‍යයනය කළ පූජ්‍ය ඕපනායක සුසීම හිමියන් විසින් දිනාගන්නා ලදි.

2016/2017 අධ්‍යයන වර්ෂය

Department of Pali and Buddhist

University of Kelaniya

Today120
Yesterday250
This week716
This month501
Total14507

©2021 All Rights Reserved. Designed By the Department of Pali and Buddhist Studies