>

බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව - 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය
විශේෂවේදී (ගෞරව) අවසාන වසර නිබන්ධ මාතෘකා
පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය1. දික්කසාදය හා සම්බන්ධ ලිංගිකත්‍වය ආශ්‍රිත ගැටලු කළමනාකරණය විෂයෙහි බෞද්ධ උපදේශන ක්‍රමවේද පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්. (HS/2018/0904 - RATHNAYAKA R.M.T.S.)

2. තරඟ විභාග ආශ්‍රිත අසාමාන්‍ය මානසික සංකූලතා කළමනාකරණය විෂයෙහි අදාළ කරගතහැකි ප්‍රායෝගික බෞද්ධ උපායමාර්ග පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් (පස්වන වසර ශිෂ්‍යත්‍ව පංති පහක් ඇසුරිනි) (HS/2018/0136 - CHATHURIKA A.M.S.)

3. මූලික බෞද්ධ ඉගැන්වීම් මත පදනම්ව අපගාමී ලිංගික චර්යාවන් සමන‌ය කිරීමෙහිලා උපයෝගීකරගත හැකි නව මනෝවිද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තයක් හදුන්වාදීම පිළිබද විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්. (HS/2018/0186 - DHANANJA H.V.T.U.)

4. පුද්ගල මානසික ව්‍යූහය හා ක්‍රියාකාරිත්‍වය පිළිබඳ මුල් බුදුසමයේ හා යෝගාචාරවිඥානවාදී මනෝවිග්‍රහය පිළිබඳ තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක්. (HS/2018/0931 - Ven. SUSEEMA THERO)

5. ආහාර පරිභෝජන අක්‍රමතා කළමනාකරණය විෂයෙහි අදාළ වන බෞද්ධ උපදේශන ක්‍රමශිල්ප පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්. (HS/2018/0490 - KARUNANAYAKA U.S.I.)

6. පාසල් සිසුන්ගේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම විෂයෙහි බෞද්ධ උපදේශනය යොදාගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්. (HS/2018/0926 - REV. SEELAWIMALA K.)

7. බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාවේ හා උපදේශනයේ උන්නතිය සඳහා මනෝවෛද්‍ය ඩී.වී.ජෙ. හරිස්චන්ද්‍රයන්ගේ දායකත්වය පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්. (HS/2018/1506 - SUBHARATHNA T.K.N.T)

8. මානසික සෞඛ්‍ය විෂයෙහි පරිසර සාධක බලපාන ආකාරය පිළිබඳ විචාරාත්මක අධ්‍යයනයක්. (HS/2018/0918 - R.M. Tharanga Veerasekara Ranbhahu)

9. පාලි නිකායාගත මූලික ඉගැන්වීම්වවලට සාපේක්ෂකව මානසික රෝග පිළිබඳ බෞද්ධ ආකල්පය; විචාරාත්මක අධ්‍යයනයක්. (HS/2018/0934 - H.S.P.M Ranasinghe) 

Visitors

Today137
Yesterday146
This week614
This month989
Total102033

©{2023} All Rights Reserved. Designed By the Department of Pali and Buddhist Studies