>

2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාල "පාලි"
සිංහල මාධ්‍ය විද්‍යාර්තීන්ගේ නිබන්ධන මාතෘකා

01. HS/2018/2030
        පූජ්‍ය ඊදඬුකිතඅමිතානන්ද හිමි
       පාලි අත්පිටපත් සංස්කරණ ශාස්ත්‍රීය ක්‍රමවේද (පරම්පරා අධ්‍යයනය හා දෝෂ හඳුනාගැනීම)


  02. HS/ 2015/ 2058
         පූජ්‍ය මීගමුවේ සුදීපාමෙහෙණිය
         නූතන ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සහ සමයාන්තර චිත්තාභ්‍යාස හා මනෝසංවර්ධන ක්‍රම ( බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, හින්දු සහ ඉස්ලාම් ආගම ඇසුරෙන්)

Visitors

Today134
Yesterday146
This week611
This month986
Total102030

©{2023} All Rights Reserved. Designed By the Department of Pali and Buddhist Studies