පීඨ ශිෂ්‍ය සමිතිවලට නියෝජිතයින් තෝරා පත් කර ගැනීම - 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය

 

නාමයෝජනා පත්‍ර භාරගන්නා දිනය - 2023-03-30 වේලාව පෙ.ව. 9.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා

 

©2023 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search