ශාස්ත්‍රීය ප්‍රභාෂණය 2023

Research Symposium 2023

සංස්කෘතික අනන්‍යතාව සහ සිංහල භාෂා සාහිත්‍ය අධ්‍යයන - Cultural Identity and Sinhala Literary Studies


භාෂාව යනු සංස්කෘතියක පිළිබිඹුවයි. ලෝකය පුරා පැහැදිලිව පෙනෙන සංස්කෘතික විවිධතාව භාෂාවලට අනන්‍යතාවක් ලබාදෙයි. සංස්කෘතිය යනු සතතයෙන් වර්ධනය වන ප්‍රපංචයක් වන හෙයින් භාෂාව ද එයට අනුරූපව පරිණාමයට ලක්වෙයි. නූතන විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීම්වලට අනුව භාෂාවේ ආකෘතික ලක්ෂණ එම භාෂාව භාවිත කරන සංස්කෘතික කණ්ඩායම් ජීවත්වන පරිසරය සහ එමගින් හැඩ ගැන්වෙන චර්යාත්මක විවිධතාවලට සමාන්තර වෙයි. එහෙයින් භාෂාවක අනන්‍යතාව යනු සංස්කෘතික අනන්‍යතාවේ දර්ශකයයි. ඒ අරුතින් ගත් කල සිංහල භාෂාව හා එහි නිර්මාණාත්මක භාවිතය වන සාහිත්‍ය මෙන්ම අවශේෂ කලාංග හා අස්පර්ශනීය උරුම ද සංස්කෘතික ප්‍රකාශන කාර්යයක නියැළෙයි. ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස්වීම්වලට ලක්වන නොඉඳුල් පරිසර පද්ධතිය හා නූතන තාක්ෂණය නිසා පරිවර්තනය වන චර්යා රටා, භාෂාවක අනන්‍යතා ලක්ෂණ නිර්මාණය කරන අයුරු අධ්‍යයනය කිරීම පර්යේෂණාත්මක නිමිත්තකි. ඒ සඳහා මංපෙත් විවර කෙරෙන විෂයානුබද්ධ ශාස්ත්‍රීය සංකථනයක නියැළීම මෙම ශාස්ත්‍රීය ප්‍රභාෂණයේ අධ්‍යාශයයි.

Language is the reflection of culture. The cultural diversity evident throughout the world gives languages ​​their identity. As culture is a continuously growing phenomenon, language also evolves accordingly. According to modern scientific explanations, the structural characteristics of language align with the environment in which the cultural groups using that language live and the behavioural diversity shaped by it. Therefore, the identity of a language is the indicator of cultural identity. In that sense, the Sinhala language and its creative use of literature as well as residual arts and intangible heritage, are engaged in cultural expression. It is an experimental purpose to study how the changing behaviour patterns due to the rapidly changing ecosystem and modern technology create the characteristics of identity of a language. This scholarly symposium aims to engage in a subject-oriented academic conversation that paves the way for such research.

විෂය ක්ෂේත්‍ර


 • සම්භාව්‍ය, නූතන සිංහල සාහිත්‍ය හා විචාර සම්ප්‍රදාය
 • සිංහල භාෂාව, ව්‍යාකරණය හා වාග්විද්‍යාව
 • සිංහල සංස්කෘතිය
 • ප්‍රාසංගික හා වාර්තික කලා

Sub-themes


 • Classical, modern Sinhala Literature and Criticism
 • Sinhala Language, Grammar & Linguistics
 • Sinhala Culture
 • Performing and Recording Arts

විශේෂිත දින


 • සාරසංක්ෂේප භාරගන්නා අවසන් දිනය  2023.09.15
 • සාරසංක්ෂේප පිළිබඳ තීරණ දැනුම් දීම  2023.10.06
 • සංශෝධිත සාරසංක්ෂේප භාරදීම සහ ලියාපදිංචිය 
  2023. 10. 06 - 2023.10.15
 • ශාස්ත්‍රීය ප්‍රභාෂණය  2023.10.24

Important Dates


 • Submission deadline  15.09.2023
 • Notifications of acceptance  06.10.2023
 • Submission of revised abstracts, and registration
  06.10.2023 - 15.10.2023
 • Conference date  24.10.2023
** Submission of full papers within two weeks after the conference.

Keynote Speaker

Image
Prof. Raj Somadeva accomplished his Bachelor of Arts in Archaeology from Kelaniya University in 1986. Subsequently, in 1994, he achieved a Master of Philosophy degree in Archaeology from the same institution. His academic journey culminated in 2006 when he earned his Doctorate in Archaeology from the Faculty of Philosophy at Uppsala University in Sweden. Notably, his dissertation titled 'Urban Origins in Southern Sri Lanka' became the seventh entry in the university's series of archaeological publications.

His scholarly expertise extended to 'Rock Paintings and Engraving Sites in Sri Lanka,' a work delving into Sri Lanka's rock paintings and engraving sites. This accomplishment garnered him the State Literature Award in 2013, recognizing his excellence in academic writing in the English language.

The renowned Bradshaw Foundation, a prominent American organization renowned for its comprehensive collection of petroglyph data, incorporated Prof. Raj Somadeva's study into their online program. Demonstrating his pioneering spirit, he led the first-ever research on Forensic Archaeology in Sri Lanka.

Prof. Raj Somadeva's prolific contributions comprise over 100 research papers and a total of 14 published works. His expertise extended to consultancy roles in several projects executed under the auspices of the United Nations Development Fund.

Currently, Prof. Raj Somadeva holds the esteemed position of a Charles Wallace Scholar at the Institute of Archaeology at the University of London. His commitment to education persists, as he serves as a Senior Professor at the Post Graduate Institute of Archaeology at the University of Kelaniya.
©{2018} University of Kelaniya. All Rights Reserved. Designed Upul Jayantha Ranepura

Search