ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) සිංහල උපාධි පාඨමාලාව සදහා තෝරාගත් සිසුන් -2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය

මෙහි නම ස‍ඳහන් අය අනිවාර්යයෙන්ම සිංහල විෂය තෝරා ගන්නේ නම් (ඔව්) නැති නම් (නැත) ලෙස සඳහන් කොට නම හා ශිෂ්‍ය අංකය සහිත ව 2021-07-13 දින ප.ව 6.00 ට පෙර පෝරමය පුරවා එවන්න.
©2021 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search