අයදුම්පත් කැඳවීම - උපාධි ප්‍රදානය 2022

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ  2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය තුළ නියමිත පරීක්ෂණ සමත් හා 2021 වර්ෂයේ ප්‍රතිඵල වලංගු වන උපාධිලාභීන් සඳහා උපාධි ප්‍රදානය කිරීමට අදාල වන අයදුම්පත් හා අනෙකුත් විස්තර පහත සඳහන් කර ඇති සැබැඳිය ඔස්සේ ලබා ගත හැක.

අයදුම්පත් හා අනෙකුත් විස්තර - උපාධි ප්‍රදානය 2022

©2022 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search