කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය විසින් ප්‍රදානය කරනු ලබන භාරකාර අරමුදල් ශිෂ්‍යත්ව

අයදුම්පත්  2022-07-30 දිනට පෙර කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය වෙත ලැබීමට සළස්වන්න.

විස්තර මෙතැනින් බාගත කරගන්න

අයදුම්පත මෙතැනින් බාගත කරගන්න

©2022 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search