2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයේ තෙවන වසර සිසුන් සඳහා පුද්ගලික ලිපි ගොනු සැකසීම පිළිබඳවයි

වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සේවය ලබාගැනීම සඳහා අනන්‍යතාව සහතික කිරීම

©2024 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search