පීඨ ශිෂ්‍ය සමිති සඳහා නියෝජිතයින් තෝරා පත් කර ගැනීම 2020/2021

අවසාන දිනය : 2022-10-26 / පෙ.ව. 9.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා

Exam Time Table - Resit Examination (Academic Year 2019/2020)

ඔබගේ විභාග ප්‍රවේශපත් 2022-10-05 දින සිට, මාර්ගගත ක්‍රමයට (online) බාගත (download) කරගත  හැක.

 

©2024 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search