දේශන ශාලා වෙනස් වීම පිලිබඳ දැන්වීමයි

වාර්තා පොත් සහ හැඳුම්පත් බෙදා දීම පිළිබඳවයි..

2018/2019 අධ්‍යන වර්ෂයේ (දෙවන වසර) සිසුන්ගේ වාර්තා පොත් සහ 2019/2020 අධ්‍යන වර්ෂයේ (පළමු වසර) හැඳුම්පත් මානවශස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨ කාර්යාලයේ දී බෙදා දීම සිදු කෙරේ

©2024 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search