පීඨ ශිෂ්‍ය සමිතිවලට නියෝජිතයින් තෝරා පත් කර ගැනීම - 2022/2023 අධ්‍ය‍යන වර්ෂය

නූතන භෂා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා ( 2021/22 අධ්‍යයන වර්ෂය )

Weekend Certificate Courses in Chinese Language - Confucius Institute

The Certificate Course in Chinese Language, conducted by the Confucius Institute at the University of Kelaniya will commence in March. We warmly welcome the qualified applicants for the below-mentioned courses. You will be able to use the given link to get registered. Please refer to the below notice for further details.

සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම 2021/2022 - නූතන භාෂා අංශය

ලියාපදිංචි අවසාන දිනය : 2024-01-12

2023 නත්තල් උත්සව වෙනුවෙන් දෙනු ලබන විශේෂ නිවාඩුව

©2024 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search