තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය මඟින් මෙහෙයවෙන පරිගණක සාක්ෂරතා පාඨමාලාව - දෙවන වසර විද්‍යාර්ථීන් සඳහා (2020/21)

Commission Circular no 09/2021 - Name to be Written on the Degree Certificate

©2023 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search