මානවශාස්ත්‍ර පීඨයේ 2019/2020 අධ්‍යන වර්ෂ පළමු වසර සහ දෙවන වසර විභාග ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ දැන්වීමයි.

©2024 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search