විභාග කාල සීමාව තුළ ( 27-02-2022 සිට 25-03-2022 දක්වා) නේවාසික පහසුකම් සඳහා තෝරාගත් ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය

 

Download Student List

 

 

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයන්හි විද්‍යාර්ථීන් සඳහා පැවැත්වීමට නියමිත පුනර් පරීක්ෂණ නැවත පෙනී සිටීමේ පරීක්ෂණ සහ පළමු හා දෙවන අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණයන්හි විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම

ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීම : 2022 පෙබරවාරි 18 සිට පෙබරවාරි 25  දක්වා

ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ වෙලාවන්  : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා සහ ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා

 

සියලුම විභාග අපේක්ෂකයන් සඳහා දැන්වීමයි - 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂ විභාගය (Notice for All Candidates – 2019/2020 Academic Year Examination)

සියලුම විභාග අපේක්ෂකයන් සඳහා දැන්වීමයි - 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂ විභාගය

මානවශාස්ත්‍ර පීඨය

මානවශාස්ත්‍ර පීඨයේ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි අවසන් වසර, ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව උපාධි අවසන් වසර සහ ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව උපාධි දෙවන වසර විභාග 2022 පෙබරවාරි 28 සිට 2022 මාර්තු 28 දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

සියලු විභාග අපේක්ෂකයින් මානවශාස්ත්‍ර පීඨ වෙබ් අඩවියේ ඇති "Risk Assessment Survey" ගූගල් පෝරමය පිරවීම අනිවාර්ය වේ. එමෙන්ම ගූගල් පෝරමය 2022 පෙබරවාරි 18 වන දින පෙ.ව. 8.00 සිට 2022 පෙබරවාරි 21 වන දින ප.ව. 5.00 දක්වා පිරවීමට කටයුතු කරන්න.

 

Notice for All Candidates – 2019/2020 Academic Year Examination

Faculty of Humanities

Final Year BA Degree, Final Year BA Honours Degree and Second Year BA Honours Degree Examination of Faculty of Humanities will be held on 28th February 2022 to 28th March 2022.

All candidates should fill “Covid-19 Risk Assessment Form” which is published on Faculty of Humanities website. Please note that this form accepts responses only between 08.00 a.m 18th February 2022 to 05.00 p.m on 21st   February 2022

 

අවදානම් ඇගයීම් සමීක්ෂණය තක්සේරු ගූගල් පෝරමය පිරවීම මෙතනින් ( Fill Risk Assessment Survey Google Form )  

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෝවිඩ් රෝග ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා කටයුතු කිරීම

Download

දිවයිනේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පවත්වනු ලබන කොව්ඩ් එන්නත්කරණ වැඩසටහන

Link for Registration

©2024 University of Kelaniya - Sri Lanka. All Rights Reserved. Designed By Faculty of Humanities

Search